OGŁOSZENIE – ZMIANA W REGULAMINIE ZAJĘĆ RZESZOWSKIEGO DOMU KULTURY

Rzeszowski Dom Kultury informuje, iż zmianie uległ §3 pkt 2 Regulaminu zajęć Rzeszowskiego Domu Kultury i otrzymuje on brzmienie:

W przypadku rezygnacji z zajęć, Rzeszowski Dom Kultury nie zwraca opłaty wpisowej za zajęcia, za wyjątkiem przyczyn losowych (przewlekła choroba, zmiana miejsca zamieszkania) oraz w przypadku kolidowania zajęć szkolnych z zajęciami dodatkowymi, na które zapisane jest dziecko w Rzeszowskim Domu Kultury.

Podstawą ewentualnego zwrotu opłaty wpisowej jest pisemny wniosek z podaniem przyczyny, z załączeniem oryginału dowodu zapłaty (paragon, potwierdzenie przelewu) oraz dokumentów potwierdzających przyczynę rezygnacji (zwolnienie lekarskie, zaświadczenie o zmianie miejsca zameldowania). W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach Rzeszowskiego Domu Kultury z powodu kolidowania ich z zajęciami w szkole, pisemny wniosek o zwrot opłaty wpisowej należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 25.09.2020 r.

Po upływie tej daty wnioski będą rozpatrywane negatywnie.