ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dyrektor Rzeszowskiego Domu Kultury zaprasza do składania ofert na zapewnienie kompleksowej usługi i obsługi gastronomicznej dla uczestników wydarzenia „Europejski Piknik” w dniu 31 lipca 2022 r.
organizowanego na terenie zielonym przy rezerwacie przyrody Lisia Góra.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE – GASTRONOMIA – EUROPEJSKI PIKNIK

MAPA TERENU – EUROPEJSKI PIKNIK

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
27.01.2022 r.

Zamawiający poniżej zamieszcza:

informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I O WNIOSKACH KTÓRE ZOSTAŁY ODRZUCONE

25.01.2022 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

17.01.2022 r.

Rzeszowski Dom Kultury ogłasza postępowanie w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 w zw. z art. 359 pkt 2  ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FORMULARZ – OFERTA

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

OPIS PRZEDMIOTÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 174 900,00 zł brutto

Bezpośredni link do postępowania na miniPortalu:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b465736e-7fc9-4ce2-8544-8983dcd60306