OFERTY PRACY

 

Rzeszowski Dom Kultury poszukuje pracownika na stanowisko:

 • Specjalista ds. kadr i płac

Główne zadania

 • kompleksowa realizacja procesów kadrowo – płacowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych,
 • naliczanie wynagrodzeń z umów o pracę oraz wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych
 • sporządzanie deklaracji PIT związanych z wynagrodzeniami,
 • sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych, rozliczeniowych do ZUS,
 • ewidencja czasu pracy (urlopy, zwolnienia lekarskie i inne nieobecności),
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach pracowników,
 • współpraca z ZUS, US, GUS, PFRON,PIP (sporządzanie deklaracji oraz korekt),
 • sporządzanie zestawień i raportów kadrowo-płacowych.

Wymagania

 • doświadczenie w pracy w dziale kadr i płac
 • znajomość prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • dobra znajomość pakietu MS Office, programu Płatnik,
 • dokładność, rzetelność i bardzo dobra organizacja czasu pracy

Wymagane dokumenty:

List motywacyjny, CV z przebiegiem pracy zawodowej należy składać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@rdk.rzeszow.pl lub osobiście w siedzibie Rzeszowskiego Domu Kultury, 35-231 Rzeszów, ul. Staromiejska 43A do dnia 22.11.2019 r.

 

_______________________________________

 

Rzeszowski Dom Kultury zatrudni:

 • Instruktora języka angielskiego

do prowadzenia zajęć dla dzieci i dorosłych w Rzeszowskim Domu Kultury filia Pobitno (poniedziałki w godz. 17:30-20:30) i Rzeszowskim Domu Kultury filia Załęże (czwartki w godz. 17:30-19:30).

Od kandydatów oczekujemy:

 • uprawnień instruktorskich
 • odpowiedzialności
 • umiejętności pracy z dziećmi i dorosłymi
 • komunikatywności
 • zaangażowania
 • mile widziane doświadczenie

Termin rozpoczęcia pracy od teraz.

Stawka wynagrodzenia uzależniona będzie od doświadczenia.

Wymagane dokumenty:
List motywacyjny, CV z przebiegiem pracy zawodowej należy składać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@rdk.rzeszow.pl lub osobiście w siedzibie Rzeszowskiego Domu Kultury 35-231 Rzeszów, ul. Staromiejska 43 A.

 

_______________________________________

 

Rzeszowski Dom Kultury zatrudni:

 • Instruktora zajęć tanecznych
 • Instruktora zajęć tanecznych – Grupa Reprezentacyjna ArtDance

do prowadzenia zajęć w grupach wiekowych 4-6, 7-12, 13+ w swoich filiach na terenie miasta Rzeszowa.

Od kandydatów oczekujemy:

 • uprawnień instruktorskich
 • odpowiedzialności
 • umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą
 • komunikatywności
 • zaangażowania
 • mile widziane doświadczenie

Termin rozpoczęcia pracy od teraz.

Stawka wynagrodzenia uzależniona będzie od doświadczenia.

Wymagane dokumenty:
List motywacyjny, CV z przebiegiem pracy zawodowej należy składać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@rdk.rzeszow.pl lub osobiście w siedzibie Rzeszowskiego Domu Kultury 35-231 Rzeszów, ul. Staromiejska 43 A.

 

_______________________________________

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: „RODO”) informujemy, że:

 1. Administrator danych:
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rzeszowski Dom Kultury, ul. Staromiejska 43a, 35-231 Rzeszów, reprezentowany przez Dyrektora RDK.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod3@erzeszow.pl, lub pisemnie na adres administratora danych.
 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, na podstawie:
  a) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w zakresie wskazanym w art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
  b) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy,
  c) art. 6 ust. 1 lit. a), oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – zakresie wykraczającym poza przepisy prawa – na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcy danych osobowych:
  Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty i osoby uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Okres przechowywania danych osobowych:
  Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy, lub do momentu wycofania zgody.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą:
  Przysługuje Pani/Panu ma prawo do:
  a) dostępu do danych osobowych i ich poprawiania (sprostowania) – na zasadach przewidzianych w art. 15 i 16 RODO,
  b) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – na zasadach przewidzianych w art. 17 RODO),
  c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych – na zasadach przewidzianych w art. 18 RODO,
  d) cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn – w sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
  e) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji uznania, że podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych Administrator naruszył przepisy RODO.
 7. Inne informacje:
  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani nie będą profilowane.
Archiwa