OFERTY PRACY

NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTY – ANIMATORA KULTURY W RZESZOWSKIM DOMU KULTURY

 

1. Wymagania:

 • wykształcenie wyższe – mile widziane humanistyczne lub artystyczne,
 • praktyczna umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
 • praktyczna umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • predyspozycje do pracy z dziećmi,
 • umiejętność redagowania tekstów,
 • predyspozycje osobowościowe: kreatywność, samodzielność, terminowość, odpowiedzialność, komunikatywność, kultura osobista oraz wysoko rozwinięte poczucie estetyki, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
 • niekaralność,
 • dyspozycyjność.

2. Dodatkowe atuty:

 • prawo jazdy kategorii B,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • doświadczenie w organizacji imprez lub akcji społecznych,
 • doświadczenie w pracy w instytucjach kultury,
 • wiedza z zakresu życia kulturalnego Miasta Rzeszowa.

3. Najważniejsze obowiązki animatora kultury:

 • organizowanie, dokumentowanie, archiwizowanie zajęć i wydarzeń kulturalnych,
 • opracowywanie harmonogramów, planów, programów imprez, zajęć i warsztatów w ramach animacji czasu wolnego mieszkańców Rzeszowa,
 • poznawanie środowiskowych potrzeb oświatowych, kulturalnych i rekreacyjnych,
 • promocja działań Rzeszowskiego Domu Kultury w środowisku lokalnym, a w szczególności przygotowywanie materiałów na stronę internetową, aktualizacja tablic informacyjnych,
 • współpraca z instytucjami oraz organizacjami społecznymi w zakresie kształtowania życia kulturalnego,
  pobieranie opłat za zajęcia i usługi,
 • pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych oraz materiałów potrzebnych do prowadzenia działalności kulturalnej od sponsorów, fundacji i innych podmiotów.

4. Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny, zawierający propozycję działań kulturalnych o zasięgu osiedlowym oraz o zasięgu miejskim,
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie.

5. Termin i miejsce składania ofert:

 • Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@rdk.rzeszow.pl, do dnia 23.07.2021 r. z adnotacją: animator kultury. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie. Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty.

6. Klauzula rekrutacyjna:

 • Wskazuje się, iż podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w niniejszym procesie rekrutacyjnym jest Pana/Pani dobrowolna zgoda. Z tych względów prosimy o załączenie do dokumentów rekrutacyjnych klauzuli zgody, w następującym brzmieniu:
 • „Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Rzeszowski Dom Kultury z siedzibą w Rzeszowie, ul. Staromiejska 43 A w celu realizacji procesu rekrutacji. Został(am)em poinformowan(a)y, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w każdym czasie. ”.
 • Ponadto wskazuje się, iż w przypadku chęci uczestniczenia w przyszłych procesach rekrutacyjnych, konieczne jest dodatkowo załączenie do dokumentów rekrutacyjnych klauzuli zgody w następującym brzmieniu
 • „Ponadto, wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Rzeszowski Dom Kultury  z siedzibą w Rzeszowie, ul. Staromiejska 43 A, również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. Zostałem poinformowany, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w każdym czasie.”.

NABÓR NA STANOWISKO AKUSTYKA / OŚWIETLENIOWCA

 

Jako Akustyk-Oświetleniowiec będziesz odpowiedzialny/a za zapewnienie obsługi sprzętu elektroakustycznego rejestrującego i oświetleniowego.

 

1. Do zadań Akustyka/Oświetleniowca należeć będzie m. in.:

 • obsługa sprzętu elektroakustycznego, rejestrującego i projekcyjnego, w tym mikserów Behringer X32 i SoundCraft Si Inpact,
 • odpowiedzialność za powierzony sprzęt elektroakustyczny i audiowizualny, jego stan techniczny i gotowość eksploatacyjną,
 • stała konserwacja, wykonywanie drobnych napraw powierzonego sprzętu,
 • obsługa prostego sprzętu oświetleniowego,
 • znajomość obsługi programu do rejestracji dźwięku np. Cubase,
 • obsługa nagłośnienia oraz oświetlenia koncertów, eventów, spektakli, prób zespołów muzycznych oraz innych wydarzeń związanych z działalnością Rzeszowskiego Domu Kultury,
 • wykonywanie innych prac zleconych przez Przełożonego.

2. Kompetencje i wymagania

 • posiadanie wiedzy i doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z obsługą akustyczną  i oświetleniową– min. 2 lata,
 • wykształcenie min. średnie techniczne – mile widziane wyższe techniczne,
 • uprawnienia SEP 1 kW w zakresie eksploatacji,
 • doświadczenie w instytucji kultury – mile widziane,
 • obsługa komputera, w szczególności znajomość programów do obróbki plików muzycznych,
 • bardzo dobra organizacja pracy, dokładność, skrupulatność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • dyspozycyjność, samodzielność, wysoka kultura osobista.

3. Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny, CV z przebiegiem pracy zawodowej należy składać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@rdk.rzeszow.pl lub osobiście w siedzibie Rzeszowskiego Domu Kultury 35-231 Rzeszów, ul. Staromiejska 43A.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy, że:

1. Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Rzeszowski Dom Kultury, ul. Staromiejska 43a, 35-231 Rzeszów, reprezentowany przez Dyrektora RDK.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod3@erzeszow.pl lub pisemnie na adres administratora danych.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w szczególności w celu:

 1. realizacji zadań statutowych wynikających w szczególności z ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a także wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c) oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. b) RODO;
 2. wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym – art. 6 ust. 1 lit. e) RODO;
 3. realizacji umów zawartych z kontrahentami – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 4. w pozostałych przypadkach – na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych w zakresie i w celach określonych w treści zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, lub stosownej umowy z  administratorem.

5. Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

6. Prawa osób, których dane dotyczą:

Przysługuje Pani/Panu ma prawo do:

 1. dostępu do danych osobowych i ich poprawiania (sprostowania) – na zasadach przewidzianych w art. 15 i 16 RODO;
 2. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – na zasadach przewidzianych w art. 17 RODO;
 3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych – na zasadach przewidzianych w art. 18 RODO;
 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – na zasadach przewidzianych w art. 21 RODO;
 5. cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn – w sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą;
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji uznania, że podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych Administrator naruszył przepisy RODO.

7. Inne informacje:

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani nie będą profilowane. Mogą wystąpić przypadki, gdy Administrator przekaże dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych, o każdym takim przypadku osoba, której dane dotyczą, zostanie wcześniej poinformowana.

Archiwa