OFERTY PRACY

 

Nabór na stanowisko specjalisty – animatora kultury w Rzeszowskim Domu Kultury

 1. Wymagania:
 • wykształcenie wyższe – mile widziane humanistyczne lub artystyczne,
 • praktyczna umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
 • praktyczna umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • predyspozycje do pracy z dziećmi,
 • umiejętność redagowania tekstów,
 • predyspozycje osobowościowe: kreatywność, samodzielność, terminowość, odpowiedzialność, komunikatywności, kultura osobista oraz wysoko rozwinięte poczucie estetyki, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
 • niekaralność,
 • dyspozycyjność
 1. Dodatkowe atuty:
 • prawo jazdy kategorii B,
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • doświadczenie w organizacji imprez lub akcji społecznych
 • doświadczenie w pracy w instytucjach kultury,
 • wiedza z zakresu życia kulturalnego Miasta Rzeszowa,
 1. Najważniejsze obowiązki animatora kultury:
 • organizowanie, dokumentowanie, archiwizowanie zajęć i wydarzeń kulturalnych,
 • opracowywanie harmonogramów, planów, programów imprez, zajęć i warsztatów w ramach animacji czasu wolnego mieszkańców Rzeszowa,
 • poznawanie środowiskowych potrzeb oświatowych, kulturalnych i rekreacyjnych,
 • promocja działań Rzeszowskiego Domu Kultury w środowisku lokalnym, a w szczególności przygotowywanie materiałów na stronę internetową, aktualizacja tablic informacyjnych,
 • współpraca z instytucjami oraz organizacjami społecznymi w zakresie kształtowania życia kulturalnego,
 • pobieranie opłat za zajęcia i usługi,
 • pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych oraz materiałów potrzebnych  do prowadzenia działalności kulturalnej od sponsorów, fundacji i innych podmiotów.
 1. Wymagane dokumenty:
 • CV,
 • list motywacyjny, zawierający propozycję działań kulturalnych o zasięgu osiedlowym oraz o zasięgu miejskim,
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie
 1. Termin i miejsce składania ofert:
  Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@rdk.rzeszow.pl, do dnia 26.02.2020 r. z adnotacją: animator kultury. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie. Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty.

 

____________________________________

 

Rzeszowski Dom Kultury zatrudni:

 1. Instruktora zajęć tanecznych do prowadzenia zajęć w grupach wiekowych 4-6, 7-12, 13+ w swoich filiach na terenie miasta Rzeszowa
 2. Instruktora zajęć akrobatycznych do prowadzenia zajęć w grupach wiekowych 4-6, 7-12, 13+ w swoich filiach na terenie miasta Rzeszowa
 3. Instruktora aerobiku do prowadzenia zajęć w Rzeszowskim Domu Kultury filia Wilkowyja (poniedziałki i środy w godz. 18:45-19:45), w Rzeszowskim Domu Kultury filia Staroniwa (wtorki w godz. 18:45-19:45 i czwartki w godz. 19:15-20:15) oraz w Rzeszowskim Domu Kultury filia Krynicka (wtorki w godz. 20:00-21:00 i czwartki w godz. 20:30-21:30)
 4. Instruktora języka angielskiego do prowadzenia zajęć w Rzeszowskim Domu Kultury filia Załęże (czwartki w godz. 17:30-19:30 – dwie grupy dziecięce) oraz w Rzeszowskim Domu Kultury filia Pobitno (poniedziałki w godz. 17:30-19:30 – jedna grupa dzieci i jedna grupa dorosłych)
 5. Instruktora zajęć tańca terapeutycznego z elementami relaksacji do prowadzenia zajęć w Rzeszowskim Domu Kultury filia Staroniwa (1,5 godz. tygodniowo – grupa dorosłych)
 6. Instruktora zajęć ruchowych „Mama i Maluch” do prowadzenia zajęć w Rzeszowskim Domu Kultury filia Widokowa (1 godz.  tygodniowo)

Od kandydatów oczekujemy:

 • uprawnień instruktorskich
 • umiejętności pracy z osobami z danej grupy wiekowej
 • mile widziane doświadczenie

Termin rozpoczęcia pracy od teraz. Stawka wynagrodzenia uzależniona będzie od doświadczenia.

Zgłoszenia:
Dokumentację aplikacyjną należy składać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@rdk.rzeszow.pl lub osobiście w siedzibie Rzeszowskiego Domu Kultury 35-231 Rzeszów, ul. Staromiejska 43 A.

 

_______________________________________

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: „RODO”) informujemy, że:

 1. Administrator danych:
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rzeszowski Dom Kultury, ul. Staromiejska 43a, 35-231 Rzeszów, reprezentowany przez Dyrektora RDK.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod3@erzeszow.pl, lub pisemnie na adres administratora danych.
 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, na podstawie:
  a) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w zakresie wskazanym w art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
  b) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy,
  c) art. 6 ust. 1 lit. a), oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – zakresie wykraczającym poza przepisy prawa – na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcy danych osobowych:
  Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty i osoby uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Okres przechowywania danych osobowych:
  Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy, lub do momentu wycofania zgody.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą:
  Przysługuje Pani/Panu ma prawo do:
  a) dostępu do danych osobowych i ich poprawiania (sprostowania) – na zasadach przewidzianych w art. 15 i 16 RODO,
  b) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – na zasadach przewidzianych w art. 17 RODO),
  c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych – na zasadach przewidzianych w art. 18 RODO,
  d) cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn – w sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
  e) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji uznania, że podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych Administrator naruszył przepisy RODO.
 7. Inne informacje:
  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani nie będą profilowane.
Archiwa