DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Rzeszowski Dom Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.rdk.rzeszow.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2017-11-13

Data ostatniej aktualizacji: 2022-02-18

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  1. Brak dostosowania wybranych multimediów – pliki zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej i są sukcesywnie dostosowywane.
  2. Brak dostosowania wybranych dokumentów – pliki zostały opublikowane przed wejściem ustawy o dostępności cyfrowej i są sukcesywnie dostosowywane.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-14

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Organem kontaktowym jest Sekretariat Rzeszowskiego Domu Kultury, [email protected]. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 748 39 50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Filie Rzeszowskiego Domu Kultury są częściowo przystosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Różny stopień dostosowania poszczególnych obiektów jest wynikiem różnorodności architektonicznej (data oddania do użytkowania obiektu). Szczegółowa specyfikacja dostępna w poniższych dokumentach.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA – FILIA BIAŁA
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA – FILIA BUDZIWÓJ
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA – FILIA COUNTRY
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA – FILIA DĄBROWSKIEGO
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA – FILIA DRABINIANKA
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA – FILIA KRYNICKA
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA – FILIA MATYSÓWKA
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA – FILIA MIESZKA I
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA – FILIA MIŁOCIN
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA – FILIA POBITNO
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA – FILIA PRZYBYSZÓWKA
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA – FILIA SŁOCINA
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA – FILIA STAROMIEŚCIE
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA – FILIA STARONIWA
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA – FILIA WIDOKOWA
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA – FILIA WILKOWYJA
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA – FILIA ZALESIE
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA – FILIA ZAŁĘŻE
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA – FILIA ZWIĘCZYCA