Posiadacze karty “Rodzina Wielodzietna 3+” wydanej przez Urząd Miasta Rzeszowa uprawnieni są do 50% zniżki na zajęcia, ferie zimowe i ferie letnie prowadzone w filiach Rzeszowskiego Domu Kultury. Władze Miasta Rzeszowa, wychodząc naprzeciw potrzebom rodzinom, które wychowują troje i więcej dzieci, a także rodzin zastępczych i rodzin, które mają dzieci niepełnosprawne, wprowadziły 4 listopada 2013 r. Program „Rodzina Wielodzietna 3+; Rodzina zastępcza”.

Program ma na celu promowanie modelu dużej rodziny oraz działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych, zamieszkałych na terenie Miasta Rzeszowa. Jest adresowany do wszystkich rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych zamieszkałych i zameldowanych na terenie miasta Rzeszowa, składających się z rodziców/rodzica, posiadających troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się bądź studiuje do 25 roku życia, zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych pozostających pod opieką rodziców/rodzica, bez ograniczenia wieku.

Program jest elementem polityki społecznej realizowanej przez Samorząd Miasta Rzeszowa, który ma na celu promocję rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych oraz działań na rzecz wzmocnienia ich kondycji, poprawę warunków życia rodzin i zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży wychowujących się w rodzinach wielodzietnych i rodzinach zastępczych.

Celem programu „Rodzina Wielodzietna 3+; Rodzina zastępcza ” jest:

  • zwiększenie dostępu do dóbr kultury, sportu i rekreacji zarządzanych przez jednostki organizacyjne i instytucje kultury Miasta Rzeszowa;
  • promocja i koordynacja systemu ulg w instytucjach nie zarządzanych przez Miasto Rzeszów oferujących usługi i zakup towarów oraz dobra kulturalne, sportowe i rekreacyjne;
  • uwzględnianie potrzeb rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych w programach podejmowanych przez samorząd Miasta Rzeszowa we współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami i pracodawcami;
  • budowanie przychylnego klimatu sprzyjającego podejmowaniu decyzji o rozwoju rodziny;
  • współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi w realizacji promocji i wsparcia rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych.

Więcej informacji: https://erzeszow.pl/pl/512-zdrowie/6993-rodzina-wielodzietna-3